Vedtægter 2018

Vedtægter for foreningen "Sønderborg Musikråd"

gældende fra forår 2018

 

§1.

Foreningens navn er Sønderborg Musikråd, og dens hjemsted er Sønderborg Kommune.


§2.

Foreningens formål er:

1.   at varetage, understøtte og udvikle de udøvende musikeres interesser og muligheder i Sønderborg Kommune, det være sig amatørmusikerne og de professionelle såvel instrumentalister som korister.


2.   at skabe et samlingssted og talerør for folk med interesse i og for udøvende musik i Sønderborg Kommune, og derigennem være til almen nytte for lokalsamfundet. 


§3.

Enhver udøvende musiker, professionel eller amatør, samt alle med interesse for musiklivet i Sønderborg Kommune, både enkeltpersoner og foreninger, kan blive medlem.


§ 4.

Kapitalen til rådets drift tilvejebringes primært af Sønderborg Kommune, dernæst af foreningskontingent og gennem ansøgninger af puljemidler, sponsorater o.l.

Foreningens evt. formue kan ikke gøres til genstand for kreditorforfølgning forforeningen uvedkommende gæld. I intet tilfælde kan foreningens formue således gøres til genstand for kreditorforfølgning fra medlemmernes private kreditorer, hverken ved universal eller ved individuel forfølgelse. De enkelte medlemmer hæfter ikke for foreningens gæld, medmindre de efter lovgivningens almindelige regler har pådraget sig et selvstændigt ansvar.


§5

Bestyrelsen, der i det daglige tegner Sønderborg Musikråd, består af 9 medlemmer, hvoraf 4 er faste medlemmer:

·       Et medlem med suppleant fra Musikskolens bestyrelse

·       Et medlem med suppleant udpeges af Sønderjyllands Symfoni Orkester

·       Et medlem med suppleant udpeges af Sønderborghus

.       Et medlem med suppleant udpeges af DMF


De 4 faste medlemmer udpeges for en 4-årig periode

Desuden vælges 5 medlemmer og 2 suppleanter af generalforsamlingen for to år ad gangen. Der er hvert år henholdsvis 3 eller 2 af disse bestyrelsesmedlemmer på valg


Sønderborg Musikråd tegnes af formanden og kassereren.


Bestyrelsesmedlemmer kan opstille pr. fuldmagt.

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med

·       En formand.

·       En næstformand.

·       En kasserer.


Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende.


§6.

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes i september eller oktober måned. Bestyrelsen fastsætter tid og sted for generalforsamlingens afholdelse. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes på bestyrelsens initiativ, eller af bestyrelsen, når mindst 1/3 af medlemmerne begærer det.

Generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel. Dagsordensforslag skal være bestyrelsen i hænde mindst 8 dage inden generalforsamlingens afholdelse. Forslag, indkomne og bestyrelsens egne, lægges på rådets hjemmeside senest ugedagen inden generalforsamlingen.


§ 7.

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1.   Valg af ordstyrer.

2.   Fremlæggelse af beretning om foreningens virksomhed.

3.   Regnskab. 

4.   Fastsættelse af kontingent. Foreningskontingentet er 3 gange enkeltmedlemskontingentet.

5.   Behandling af forslag. 

6.   Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer.

7.   Eventuelt.

 

§8.

Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen med 2/3 af stemmerne.

 

§9.

Foreningens regnskabsår går fra 1. september til  31. august det følgende år. Regnskabet fremlægges revideret ved den årlige generalforsamling. 


§10

Foreningens eventuelle overskud skal anvendes til følgende:

a.   Skabelse af en reservefond.

b.   Udvidelse af aktiviteterne.

c.   Udlodning til almennyttige formål til gavn for musiklivet i lokalsamfundet. 

 

§11

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer. Foreningskontingent giver 3 stemmer.

En eventuel opløsning af foreningen skal vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne skal stemme for en opløsning, eller ved en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer herfor. Ved opløsning skal der på generalforsamlingen bestemmes hvad nettoformuen + øvrige værdier skal anvendes til.