VISION OG HANDLINGSPLAN FOR SØNDERBORG MUSIKRÅD
 
 
1. INDLEDNING
 
Historisk baggrund for dannelsen af Sønderborg Musikråd.
Strategidiskussioner op til kommunesammenlægningen i 2007 Sønderborg-området har affødt spændende visioner for Sønderborg Kommune.
 
Frem mod 2010 skal Sønderborg-området således gennemgå en omstillingsproces fra industri-samfund til viden-samfund.
Omstillingsprocessen vil bl. a. være afhængig af, at
 • højtuddannede finder områdets erhvervsvirksomheder attraktive
 • studerende søger til områdets højere læreranstalter.
 
I lyset af dette og i forlængelse af strategidiskussionerne vedtog de syv gamle byråd en række handlingsplaner for den ny storkommune.
Iblandt disse var en Kulturpolitisk Handleplan.
 
Som en af de afgørende faktorer for den ønskede udvikling vil man i samarbejde med region og stat satse på kultur.
Det sker i overbevisning om
 • at spændende kulturtilbud er fællesskabs-skabende for borgerne,
 • at kulturen fremmer folkesundheden i Sønderborgområdet og
 • at udvikling i kulturtilbudene forbedrer Sønderborgs evne til at tiltrække og fastholde medborgere.
 
Den kulturpolitiske handleplan udpeger en række kulturelle fyrtårne, som skal ydes særlig bevågenhed.
Musik er ét af dem.
 
En naturlig følge af dette blev behovet for et Musikråd.
Musikrådet skulle i denne sammenhæng være et kraftcenter i form af en håndfuld musikfagligt interesserede ildsjæle, som brænder for at stimulere og udvikle musiklivet på alle planer og inden for alle genrer - fra græsrodsplan til højeste internationale, professionelle niveau.
 
Sønderborg Musikråd blev etableret i september 2006 ved en stiftende generalforsamling, indkaldt offentligt og henvendt til alle interesserede.
Et sæt vedtægter blev godkendt og en bestyrelse valgt.
Bestyrelsen konstituerede sig selv og har siden i praksis fungeret som det egentlige Sønderborg Musikråd.
D. 20. november 2006 indgik Sønderborg Musikråd samarbejdsaftale med Sønderborg Kommune.
 
Sønderborg Musikråd har udført en række konkrete opgaver samt udviklet en vision og handlingsplan for rådets virksomhed som stimulator og udvikler af musiklivet i Sønderborg Kommune.
 
 
2. OVERORDNET MUSIKPOLITISK HOLDNING
 
Sønderborg Musikråd ser det som en vigtig opgave at deltage i eller etablere samarbejder i den sønderjyske region
Det vigtige og dygtigt udførte arbejde i det nu nedlagte Sønderjyllands Amts Musikudvalg bør som minimum føres videre.
Forbindelsesledet via det gamle amtsmusikudvalgssystem til kulturministeriet bør på en eller anden måde fastholdes.
De grundlæggende principper i kulturpolitik, nemlig at offentlige midler bør støtte - ikke styre kulturen - bør ligeledes fastholdes.
Samarbejdet mellem de 4 sønderjyske kommuner Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa om oprettelse af Kulturregion Sønderjylland er i denne sammenhæng et vigtigt initiativ, som Sønderborg Musikråd gerne deltager aktivt i.
 
  
3. VISION
 
Udtrykt i overskrifter er Sønderborg Musikråds vision at
 • synliggøre Sønderborg Kommunes musikliv
 • stimulere kommunens musikliv
 • udvikle nye muligheder for musiklivet
 • støtte skæve, forbavsende, tankevækkende og nye musikalske idéer og initiativer
  
4. HANDLINGSPLAN
 
Sønderborg Musikråd vil som udgangspunkt arbejde med 8 indsatsområder:
 
 1. Profilering af Sønderborg med musikoplevelser.
 2. Kortlægning af eksisterende musikliv.
 3. Koordinering af spillestedernes arrangementer.
 4. Inspiration til og etablering af samarbejde mellem dagpleje, børnehave, folkeskoler, musikskoler m.v.
 5. Etablering af samarbejde mellem musiklivets forskellige niveauer.
 6. Udvidelse af det professionelle musikliv.
 7. Etablering af en pulje af frie midler til projekter, events m.v.
 8. Samarbejde med erhvervslivet om den kreative udvikling
 
 NÆRMERE BESKRIVELSE AF PLANENS ENKELTE PUNKTER
 
4. 1. Profilering af Sønderborg med musikoplevelser.
Sønderborg Kommune er velforsynet med attraktioner ad naturlig vej. Naturen i og omkring kommunen er så smuk, at det opfordrer til at spille med.
Udfordringen er at arrangere musikoplevelserne på en måde, så de naturlige potentialer udnyttes og understreges mest muligt.
 
Der arbejdes på udbygning af de trafikale forbindelser, så Sønderborg kan blive stadig mere attraktiv som rejsemål.
 
Overnatningskapaciteten i Sønderborg Kommune er stor og udbygges stadig.
Den store plan for havnen i Sønderborg indeholder f.eks. et meget spændende hotelbyggeri.
Kommunens historie har stor national betydning og byder på seværdigheder af vidt forskellig karakter. Musikalsk set er det en udfordring at udnytte de muligheder, der ligger heri.
 
Spillestederne i kommunen spænder fra græsplæner ved havnen og ved slottet over caféer i centrum, medborger- og kulturhuse rundt i kommunens yderkanter, store festivalpladser og til det nybyggede Alsion med den fantastisk vellykkede koncertsal.
 
Sønderborg Musikråd vil tage udfordringen op og støtte spændende musikalske initiativer til udfyldning af dette store potentiale.
 
 
4. 2. Kortlægning af eksisterende musikliv.
Musikrådet er i overensstemmelse med foreningen Sønderborg Musikråds vedtægter sammensat bredt.
Der således gjort et arbejde for, at alle grene af Sønderborg Kommunes musikliv skulle være repræsenteret i rådet.
 
Men der er grænser for den samlede viden. Derfor skal der gøres et stykke arbejde for at lære mere om, hvad der findes af musikaktiviteter i kommunen.
 
Hensigten er at sikre sig, at alle musikalske aktiviteter får adgang til den hjælp, et musikråd kan yde eller henvise til.
 
 
4. 3. Koordinering af spillestedernes arrangementer.
Sønderborg Musikråd opfordrer – og tilbyder at yde hjælp til – at etablere netværk for kommunens spillesteder.
 
Idéen med dette er at sikre gensidig kontakt, f.eks. ved at store og små spillesteder mødes på kryds og tværs. Møderne kunne holdes i de enkelte spillesteders lokaler og lægges på skift, så alle lærer hinandens lokaler og muligheder at kende.
 
Møderne kunne indeholde elementer som:
 • Koordinering af spilledatoer, så uheldige sammentræf undgås.
 • Organisering af mini-turnéer i området som ekstra tilbud til musikerne. Dette kunne sikre de små scener ”en bid af kagen” og bidrage til at stimulere aktiviteterne i yderområder.
 • Aftaler om at hjælpe hinanden med udstyr.
 • Overvejelser om at anskaffe en mobil scene til udlån til forskellige kulturelle begivenheder. Dette  ville igen stimulere aktiviteterne i yderområderne ved at gøre det muligt at få musikarrangementer ud på lokaliteter, hvor de ellers ikke kunne finde sted.
 • Udformning af et infoblad. – Reklame er som bekendt en dyr nødvendighed. Via et månedligt/evt. kvartårligt infoblad/folder havde alle mulighed for at få deres nyheder ud. Bladet kunne finansieres via reklameblokke og forskellige tilskud. Folderen kunne ligge på turistbureauer og biblioteker. (downloading)
 • (webbooking)
 
Alt dette ville hjælpe kulturelle indslag ud i alle kommunens kroge med mindre risiko for væltede budgetter.
 
 
4. 4. Inspiration til og etablering af samarbejde mellem dagpleje, børnehave, folkeskoler, musikskoler m.v.
Musik i børne- ungeopdragelsen fungerer bedst, hvis alle niveauer af musikbeskæftigelse i uddannelsessystemet har indbyrdes kontakt. Det skaber styrke, elasticitet, energi, grokraft, styrke og udvikling.
 
Sønderborg musikråd har påbegyndt et kortlægnings- og analysearbejde, som skal danne baggrund for anbefalinger til Sønderborg Kommune vedr. forvaltning af musiktilbud til børn i alderen 0 – 16 år.
 
 
4. 5. Etablering af samarbejde mellem musiklivets forskellige niveauer.
På samme måde er der meget at hente for udbyttet af musikbeskæftigelsen, hvis alle niveauer af musiklivet: musikpædagogik, amatørmusikvirksomhed og professionelt musikliv har indbyrdes kontakt.
 
Sønderborg Musikråd agter at gennemføre et tilsvarende kortlægnings- og analysearbejde som på musikopdragelsesområdet og lade dette danne baggrund for anbefalinger til Sønderborg Kommune vedr. forvaltning af det samlede musikliv i Sønderborg Kommune.
 
 
4. 6. Udvidelse af det professionelle musikliv.
 
Professionelt rytmisk orkester/ensemble i Sønderborg
Sønderborg Musikråd arbejder med muligheden for at skabe et antal stillinger for fem til seks professionelle rytmiske musikere.
Sønderborg har igennem tiden fostret mange gode rytmiske musikere til det professionelle musikliv. Til trods for dette eksisterer der så at sige ikke et professionelt rytmisk miljø i Sønderborg.
Det nye ensemble skal være kunstnerisk afsøgende fuldt af nysgerrighed og med stor lyst til at formidle musikalske følelser og glæde. Musikerne skal komme fra forreste geled og turde udfordre og flytte sit publikum samtidig med at de skal have grundig kendskab til traditionen og kunne løse de mere traditionelle opgaver på fornemste vis, f.eks. i forbindelse med akkompagnement af solister udefra.
Et professionelt rytmisk ensemble skal være tilknyttet musikskolen og sørge for at der er kompetent undervisning i de traditionelle rytmiske instrumenter (saxofon, trompet, basun, klaver, trommer,  guitar og bas i en rytmisk opfattelse) med hvad dertil hører af improvisation, rytmelære, hørelære et cetera.
Ensemblet skal være en fast faktor i byens musikliv med tilbagevendende koncertprojekter. Programmet skal vise ensemblet i mange forskellige kontekster der vil være spændende for publikum at følge, lige fra uropførelser af nyskrevet moderne musik til koncerter med fornemme og populære internationale solister.
Det ansatte ensemble vil sætte Sønderborg og Sønderjylland på det rytmiske verdenskort og gøre det attraktivt for internationale solister at komme hertil.
Ensemblet vil også være en strålende samarbejdspartner for Sønderjyllands Symfoniorkester og SMUK og give mulighed for mange spændende slags crossover projekter.
De nye stillinger er ikke tænkt som 100% stillinger. Fx ville 50% stillinger gøre at musikerne ikke i første omgang var tvunget til at flytte hertil og opgive deres sideløbende karriere. En mindre stilling gør det nødvendigt at de til stadighed søger nye impulser og inspiration udefra. Endelig vil et engagement af mindre omfang være attraktivt for musikere på særligt højt niveau.
Ensemblets arbejdstid kan i nogen grad være justeret af det antal koncerter orkestrets manager får stablet på benene. Markedsføring vil være nøgleordet.
En dygtig forretningsmand med en passende kunstnerisk empati vil være afgørende for projektets succes. Både med det formål at skabe orkesterets profil i Sønderborg, men også at skabe Sønderborgs profil som rytmisk musikby ude i verden.
 
 
4. 7. Etablering af en pulje af frie midler til projekter, events m.v.
 
Sønderborg Musikråd ønsker at administrere en pulje af frie midler til musikalske projekter i Sønderborg kommune.
 
Det er vigtigt for en kommune med kulturelle ambitioner at give mulighed for borgerne at føre visioner ud i livet der ikke nødvendigvis er med i formålsparagraffen - og dermed budgettet - i en forening eller institution der i forvejen er finansieret af kommunen.
 
Frie midler skal give mulighed for:
Pludselig opståede muligheder for foreninger institutioner og enkeltpersoner.
- at skabe dynamik og handlekraft i en kommune som Sønderborg med store kulturelle ambitioner.
- at tage kunstneriske risici. Risici øger naturligvis muligheden for fiasko - på den ene side - men også mulighed for unikke oplevelser af særlig kunstnerisk og kreativ kvalitet.
 
Frie midler vil skabe dialog med det kulturelle vækstlag og bringe de lokale kunstnere og andre ildsjæle frem i lyset.
Musikrådet vil lægge vægt på, at midlerne virkelig er fri af for mange kriterier, men kun stille krav om synlighed og organisatorisk kvalitet.
Musikrådet bør derfor have midler til egne projekter.
Musikrådet består af en række personer med engagement og indblik i musiklivet både i Sønderborg og ude i verden. Derfor vil vi gerne have mulighed for selv at lave enkelte arrangementer og projekter hvert år.
 
Frie midler vil give borgerne i Sønderborg flere og overraskende og stimulerende oplevelser.
 
4. 8. Samarbejde med erhvervslivet om den kreative udvikling
 
Sønderborg Musikråd er opmærksom på, at samarbejdet mellem kultur og erhvervsliv i de senere år har antaget bemærkelsesværdigt omfang.
Sponsorsamarbejder er vel det ældste og mest kendte af samarbejdsformerne.
Men i øvrigt sker samarbejdet på mange forskellige planer: brug af kulturarbejdere til teambuilding blandt arbejdspladsens medarbejdere, profilering og synliggørelse af virksomheden, træning af ledelse osv.
 
I det hele taget har Sønderborg Musikråd opfattelse af, at erhvervslivet, udover kreativitet i erhvervssammenhænge i stigende grad opfatter en kulturel horisont som afgørende for virksomheders udvikling på længere sigt.
Dele af erhvervslivet har yderligere på nogen punkter vist sig mere kreative i villigheden til at støtte kultur end det offentlige støttesystem og har hermed mulighed for at spille en vigtig rolle som medspiller for kulturlivet.
 
Sønderborg Musikråd finder alt dette overordentlig interessant, ser muligheder i et samarbejde med erhvervslivet i Sønderborg Kommune og har allerede taget initiativ til at få Sønderborg Kommunes erhvervsliv i tale.
 
 
5. IDÉER TIL MUSIKALSKE EVENTS:
 
Sønderborg børnemusikfestival
Sønderborg Jazzfestival
Spil sammen-dag